Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. IĮ “Šilkografijos studija” (toliau – "Bendrovė") gerbia visų savo prekių pirkėjų, potencialių
klientų (kurie išbandė paslaugas tačiau netapo klientais), bei visų www.understyle.shop
tinklalapio (toliau – "Svetainė") lankytojų (toliau – "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja
užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Bendrovė taip pat rūpinasi klientų, kaip
duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų asmens duomenų
rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Bendrovės
siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios
Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai
registruodamiesi Svetainėje pažymi "varnelę", kad sutinka su Bendrovės privatumo politika. Su
privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą
nuorodą.
1.4. Tvarkydami Kliento asmens duomenis, mes laikomės visų tam skirtų įstatymų, tame tarpe ir
ES, ADTAĮ, LR bei kitų taikomų teisės aktų reglamentuojačių asmens duomenų apsauga.

2. Kokios sąvokos yra naudojamos?
2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba
kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima
nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal
identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus),
kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas
tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su
asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip
antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava,
susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas
arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita
įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas – IĮ „Šilkografijos studija“ veikianti ir įsteigta bendrovė pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus, kodas 305316158, registruota adresu Architektų g. 31-22, Vilnius,
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su
Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar
paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.
3. Kokius slapukus ir kaip naudojame

3.1. Kas yra slapukas (angl. cookie) – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo
naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar
kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą
tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama
prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant
svetainės turinį.
3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, taip pat susijusiuose Bendrovės sistemose skirtose
tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą. Slapukai yra naudojami prisijungus prie klientų sistemos
adresu https://klientams.evispa.lt/, peržiūrint YouTube video turinį (mokomoji medžiagą), dirbant
su verskis.lt pagalbos sistema https://evispa.zendesk.com, jungiantys prie Jums priskirto serverio,
pašto tikrinimo sistemos ir kitų informacinių sistemų, kuri kiekviena naudoja slapukus bei Jūs
turite teisę susipažinti su tų sistemų privatumo politika bei slapukais.
3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums
naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija),
"CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc,
__utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref,
reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF",
"VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų – Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus
įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos
naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti
naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai
kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas
supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų,
bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo
funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir
nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo
apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.
4. Kokius asmens duomenis renkame?
4.1. Bendrovė renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate,
naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu:
vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, bei kiti duomenys,
susiję su paslaugų užsakymo specifika (el. parduotuvės pavadinimas, jos nustatymai, …).
Pažymime, kad Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar
užsakydami, valdydami Bendrovės teikiamas paslaugas.
4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Kliento bendradarbiavimo
laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys
gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.
5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?
5.1. Bendrovės turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
(teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
5.2. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis paslaugų pirkimo/užsakymo
apdorojimui ir administravimui, Bendrovės Klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse
sistemose, Bendrovės serverių prisijungimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių
dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės
rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).

5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir
skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su
tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl
kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas
technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas,
įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo
netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
6.Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
6.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro
poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą yra
taip pat lengva kaip jį duoti.
6.2. Jūs turite duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Kliento prašymą
registruotu paštu, adresu Architektų g. 31-22, Vilnius, LT-04105 bei Jums tinkamai patvirtinus
savo tapatybę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų
papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.
6.3. Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis,
jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis; asmens
duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad
Bendrovė apribotų Kliento asmens duomenų tvarkymą; gauti su Klientu susijusius asmens
duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu; taip pat Klientas turi teisę paprašyti Bendrovės perkelti asmens duomenis kitam
duomenų valdytojui; nesutikti, kad susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės
rinkodaros ar kita).
7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu
7.1. Bendrovė susisieks su Klientu tik turėdama Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ,
ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis. Siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu arba telefonu
ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais.
7.2. Mes tvarkome šiuos Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
7.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto
atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama
kiekvieno siunčiamo laiško apatinėje dalyje).
8. Kam teikiame asmens duomenis
8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei
įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. Bendrovė gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei
teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento
naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems
asmenims su Kliento sutikimu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens
duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.
8.3. Kliento asmens duomenys dėl tam tikrų paslaugų užsakymo bei teikimo (pvz., domenų /

sertifikatų registravimo kitose valstybėse, …) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant
trečiąsias valstybes).
8.4. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų
bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

Uždaryti
Sign in
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.